The reading notes record thoughts from things I read. 這網誌是我的一些閱讀後的思考和摘要記錄。My website 我的網頁: http://raympoon.playgroundhk.com

直資天使

直資這個兩面神,二位一體,左看是魔鬼,右看是天使。天才通常都有魔鬼性格,放任不覊,自把自為,不過天才有才華有貢獻,自然有人擁戴。天使因循守規矩,令人景仰,最符合官僚制度要求:開支合符守則,不濫收費用,尊敬監管行為,操行一百分。

直資是教育撥款制度,不是教育本體。直資學校是魔鬼還是天使,最終都是學生品質。家長以子女教育福祉為本,教育質素學業成績壓倒一切,學費不是問題,學校的名聲地位更重要,那怕政府額外的撥款管理如何,直資直情就是天使。

下面左丁山心水清,可以撥開傳媒嘩眾取寵的煙幕,直達直資和家長的核心價值。現實和真相說明一切。儘管議員們在鏡頭面前咬牙切齒,家長們對直資仍是趨之若鶩。要解決教育撥款的憂慮,學劵制可能又要翻出來再檢視。如果教育界的紳士都不能被信任,不如將錢交由學生發落,自由選擇學校以使用政府資助,學校們就只以辦學成績競爭,亦是一個教育新局面。

**********
家長愛直資
2010年12月09日
審計署痛批直資學校,令好多人認為直資學校管理一塌糊塗,浪費公帑,人人得以誅之。評論員盧子健嘅立場素來中間偏左,認為直資學校理念係右傾思想之延伸,應該重新檢視。傾左思想人物之所謂檢討、檢視,離不了加強監管又監管,盲目迷信政府監管能力,更誤以為得把口嘅議員可以指導教育運作。實則教育局官員已經有太多監管工作要做。例如管教改、管課程、管教師校長升遷、管學校維修、掌控課本審核大權,仲要管埋課本售價(表面不理,背後施壓),總之全港學校嘅事情,不分大小,教育局都有權管,就因為管得太多,如趙丹所言:「管得太死沒希望」,前教育局雙星李國章與羅范椒芬先至推行直資學校,希望為管得太死嘅社會主義辦學政策,稍為鬆綁,給香港教育帶來新希望。

審計署批評直資學校之要點,大都並非原則性,而是行政技術問題。除咗真道書院竟可委託校長買樓作教師宿舍,比較離譜之外,其他審計署眼中之缺失,係好容易改正嘅啫,如果因此而提到盧子健眼中之「右傾思想之延伸」,實在比較誇張,可能係左傾知識分子對直資學校之出現,心有不甘,想藉審計署之報告,乘機反撲。

盧子健認為應該加強監管,左丁山就認為應該更加放寬,為廣大學子着想,推行學券制,讓清貧學生憑學券叩門,進入直資學校。左傾精英每每以為思想高人一等,可以憑中央規劃、策劃就解決教育及貧富問題,實則市民集體智慧先至反映市場現實,譬如直資學校最近俾人鬧到一面屁,家長卻不以為然,直資學校仍然大受歡迎,懶理審計署講乜。黃竹坑嘅港大同學會書院在上星期六舉行中一收生簡介會,就有五百名家長出席,一位家長對記者講,「作為家長只看成績」,會考慮埋真道書院添!港大同學會書院校監李黃眉波話該校在2012年先至有第一屆畢業生,故此校董會內無校友代表,審計署點解唔知道,就批評呢?可算笑話一宗。孫明揚局長在立法會講,佢對直資學校冇牙力。真好彩,佢有牙力嘅話,直資學校與一般津貼學校有乜唔同? (左丁山)
**********